เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ 467 KB 62
pdf ท.09 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 224 KB 61
pdf ท.10 คำร้องขอโอนผลการเรียน 454 KB 51
pdf ท.13 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี 503 KB 70
pdf ท.14 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 272 KB 61
pdf ท.16.1 คำร้องทั่วไป 210 KB 74
pdf ท.18 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 577 KB 64
pdf ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 191 KB 63
pdf คำร้องขอลาระหว่างเรียน 442 KB 62
pdf คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 421 KB 62
pdf คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา 1 MB 71
pdf คำแนะนำการขอสำเร็จการศึกษา 599 KB 52
pdf ใบลาอาพาธ_ป่วย 86 KB 125
pdf ใบลาออก_9 91 KB 82
pdf ใบลาสอบ 16_2 90 KB 90
pdf ใบลาระหว่างเรียน 182 KB 141
pdf ใบลาพักการศึกษา_รักษาสถานภาพ 84 KB 89