เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 71 KB 172
pdf ทบ.02 ใบคำร้องขอรายงานตัว 129 KB 120
pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 52 KB 112
pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 85 KB 176
pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 59 KB 162
pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 61 KB 110
pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 158 KB 131
pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 62 KB 94
pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 71 KB 102
pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 51 KB 98
pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 59 KB 120
pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 91 KB 93
pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 63 KB 104
pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 51 KB 153
pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 52 KB 104
pdf ทบ.20 คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 75 KB 127