เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

File File size Downloads
pdf ทบ.01 ใบคำร้องทั่วไป 71 KB 55
pdf ทบ.02 ใบคำร้องขอรายงานตัว 129 KB 34
pdf ทบ.03 ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต 52 KB 37
pdf ทบ.04 ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 85 KB 30
pdf ทบ.05 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต 59 KB 80
pdf ทบ.06 ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ 61 KB 30
pdf ทบ.07 ใบลงทะเบียนเรียน 158 KB 32
pdf ทบ.08 คำร้องขอย้ายโอนคณะ 62 KB 27
pdf ทบ.09 ใบคำร้องขอโอนผลการศึกษา 71 KB 27
pdf ทบ.10 ใบคำร้องขอลาการสอบ 51 KB 30
pdf ทบ.11 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต 59 KB 29
pdf ทบ.12 ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา 91 KB 22
pdf ทบ.13 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม 63 KB 41
pdf ทบ.14 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการจบการศึกษา 51 KB 42
pdf ทบ.15 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองความเป็นนิสิต 52 KB 31
pdf ทบ.20 คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 75 KB 54