ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ประวัติความเป็นมา

          จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – แผนกบาลี  และแผนกสามัญอยู่หลายแห่ง   แต่ละปีการศึกษามีพระสังฆาธิการ   ครูสอนพระปริยัติธรรม   และพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดใกล้เคียงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หรือเทียบเท่าจากสถาบันต่าง ๆ   และจากการศึกษานอกโรงเรียนเป็นจำนวนมาก   พระภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาแล้วบางรูปต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  แต่มีภาระทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องไม่สามารถไปศึกษานอกพื้นที่ได้ อีกทั้งยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ตั้งขึ้นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถไปและกลับได้                

 ดังนั้นปี  พ.ศ. ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามในสมัยนั้น ได้มีความดำริที่จะตั้งสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะจังหวัดกาญจนบุรี   และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น โดยมีนโยบายชัดเจนและเด่นชัดว่า “ลูกหลานคนเมืองกาญจน์ ต้องจบปริญญาตรีทุกคน ต้องมีโอกาสทางการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม”  จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอ   รองอำเภอ   เจ้าคณะตำบล   รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ครั้งที่   ๑/๒๕๔๕  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป    จึงได้เริ่มประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ขอเปิดห้องเรียน      คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    และการดำเนินการก็คืบหน้าไปตามลำดับ        แต่ในวันที่   ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๔๕   พระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ. ๘)   ได้ถึงมรณภาพลงเสียก่อน   แต่การดำเนินก็มิได้หยุดชะงักลง   พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙,พธ.บ.M.A.)  เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงครามรูปปัจจุบันได้ดำเนินการสืบต่อมาโดยลำดับ    เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗    ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนภาควิชาพระพุทธศาสนา
ดังนั้นเมื่อวันที่   ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๗  จึงได้ปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอน      และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ได้ทำการมอบอาคารและเปิดป้ายอาคารเรียนห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการและได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน