พิธีเปิดโดม บารมี”หลวงปู่เปลีย่น”, เปิดป้ายกุฏิสงฆ์, เปิดป้ายเขื่อนริมน้ำวัดไชยชุมพลชนะ สงคราม

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดสาม
พระยา เป็นประธานในพิธีเปิดโดมบารมี “หลวงปู่เปลี่ยน”, เปิดป้ายกุฏิพักสงฆ์, และเปิดป้าย
เขื่อนริมน้ำวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
พร้อมศิษยานุศิษย์ และคณะญาติโยมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มาร่วมในพิธีกันอย่างพร้อม
เพรียง.

waraporn pakpoom