ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

                   พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้ภาษาไทย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 

และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

ISBN               :  9786165437783

จัดทำโดย        :  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ลำดับหนังสือ   :  ๒/๒๕๖๕

พิมพ์ครั้งที่ ๑    :  กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิมพ์ที่              :  สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปภัมภ์

 

kanchanarom nimnoi