ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ประชุมนโยบายและวางแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ – ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

            ได้จัดการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑ – ๒/๒๕๖๕  โดยมีพระเพทปริยัติโสภณ รักษาการรองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย  พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยและการวางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 

kanchanarom nimnoi