สำนักงานวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

waraporn pakpoom