ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2564

มื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเพทปริยัติโสภณ รักษาการรองผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วย พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พระวิสุทธิพงษ์เมธี,ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยและการวางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

waraporn pakpoom