ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคล ประเภทวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพ

waraporn pakpoom