คำสั่งมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เรื่อง​ แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

       ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) อายุ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕  วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙ ,                                       พธ.บ.(มานุษยสังคมศาสตร์), M.A. (Linguistics) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ กาญจนบุรี ศรีไพบูล์ ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง                                 รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ 🔸ลงนามตั้งแต่วันที่  ๒๙  มิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป🔸

 

waraporn pakpoom