โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น

โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัด” โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ” โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และการอบรมสัมมนานี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. รองผู้อำนวยการกองกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยาย เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มจร และวิทยากร นางสาวมณีมัญช์ เชษฐุ์สกุลวิจิต รองผู้อำนวยการกองกลาง และ นางสาวนภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย นักทรัพยากรบุคคล มาให้ความรู้บรรยาย เรื่องการพัฒนาบุคคลในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยากรได้ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่ามทำกิจกรรม Workshop การเขียนรายงานการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้านวิชาการและด้านการบริหาร

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

 

waraporn pakpoom