❝การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔❞

❝ การประชุมสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ❞

     วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ จากเดิมซึ่งเป็นโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เป็นผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงต่ออธิการบดี ในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ ห้อง c  ๔๐๑ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

waraporn pakpoom