❝พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัญฑิตใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี❞

โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แด่บัณฑิตทุกท่าน โดยส่วนงานของโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีนิสิตรุ่นที่ ๖๕ เข้ารับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตผู้ที่ได้รับปริญญาบัตร ประจำปี  ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๓ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียน ได้ให้โอวาทแสดงความยินดีแด่บัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

。☆✼★━━━━━━━━━━━━★✼☆。

┊┊┊☆ *Your graduation is a great achievement, but that’s nothing compared to what life has in store for you next with even bigger challenges and opportunities. Congratulations! * ⋆┊┊★ *┊☆ ° ✧ ★*

waraporn pakpoom