โครงการ “เหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาจากโครงการขยายห้องเรียนสู่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 2563
      พระเทพปริยัติโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ในฐานะผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานเปิดและกล่าวธรรมปฏิสันถาร ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร “เหลียวหลังแลหน้า การพัฒนาจากโครงการขยายห้องเรียน สู่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี “ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร แก่ผู้บริหาร คณาจารย์นิสิต โครงการ “เหลียวหลังแลหน้าการพัฒนาจากโครงการขยายห้องเรียนสู่วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

     พร้อมกันนี้ พระสังฆาธิการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางไปติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าอย่างมาก เพื่อเตรียมรับรองการพัฒนาสู่ความเป็นวิทยาลัยสงฆ์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ตามปณิธาน พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ปรารภไว้ว่า “ลูกหลานเมืองกาญจน์ต้องมีโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีทุกคน” ปัจจุบันศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมสืบสานปณิธานด้วยการจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ณ พื้นที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


waraporn pakpoom