พิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นครปฐม , สมุทรสาคร , สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

จัดพิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(นครปฐม ,สมุทรสาคร , สุพรรณบุรี , กาญจนบุรี)

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระ​เดช​พระคุณ​พระศรีธรรมภาณี ผู้​ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ หัวหน้าโครงการพระสอนในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวถวายรายงานดำเนินการของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัยสงฆ์และในคณะสงฆ์ภาค ๑๔ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม พระครูศรีธรรมวราภรณ์  ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม​ในโรงเรียนร่วมกับ ๓ จังหวัด มีพระสอนศีลธรรม​ในโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า​ ๑,๑๑๑​ รูป โดยช่วงบ่าย พระครู​วิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. รองเจ้าคณะ​จังหวัด​สุพรรณบุรี เป็นประธานปิดโครงการ ณ อาคารราชวิริยาลังการวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

waraporn pakpoom