สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี”

🟠🟠สัมมนาเชิงปฏิบัติการ🟠🟠

เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

🟠ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓🟠

        ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

🟠🔶วันจันทร์ที่  ๑๙ ตุลาคม 2563

🔺🔻เปิดพิธีสัมมนา โดยพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ

🔺🔻ช่วงเช้า ได้มีการบรรยาย เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” โดย นางศิริวิช ดโนทัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🔺🔻ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( วิเคราะห์ศักยภาพองค์กร SWOT Analysis จัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ ) และแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (จัดทำ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด)

ท่านอาจารย์ ศิริวิช ดโนทัย                                                                                  ท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ                                                                              อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

🟠🔶วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม 2563

🔺🔻ช่วงเช้า ได้จัดกิจจกรมมแบ่งกลุ่ม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ

🔺🔻ช่วงบ่าย สรุป (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี มจร.

 

🟠🔶วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม 2563

🔺🔻ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)” และ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)

🔺🔻ช่วงบ่าย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี และทำแผนปฏิบัติการประจำปี

 

 

Avatar

sarinee saisungkasiripong