กิจกรรมบรรยายพิเศษ “พระพุทธศาสนา กับ สันติภาพและสิทธิมนุษยชน” โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการบรรยายพิเศษ   ในรายวิชา “พระพุทธศาสนา กับ สันติภาพและสิทธิมนุษยชน” โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ รูป/คน และนิสิตชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๒๔ รูป/คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรมนี้ โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ในกิจกรรมนี้ โดย พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดต่าง ๆ แก่นิสิต และให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น ทางโครงการขยายห้องเรียนฯ จึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต    ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

Avatar

waraporn pakpoom