การบรรยายพิเศษ โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช “สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”  

      เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ รูป/คน และ เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและแนวคิดของสันติภาพ (แนวคิดเรื่องสันติภาพในทัศนะตะวันตก)” โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วม จำนวน ๒๔ รูป/คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช รักษาการแทนผู้อำนวยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในกิจกรรมนี้ โดย พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา อาจารย์ประจำวิชา ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น ทางโครงการขยายห้องเรียนฯ จึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต 

โดยจัดกิจกรรม ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

waraporn pakpoom