ห้องเรียนฯ กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน

เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ ห้องเรียนฯ กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา พระครูสุนทรกาญจนาคม , พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ,ดร. , พระครูใบฎีกาวัชระ นิมโล ,    พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ , พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย และพระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ รับฟังบรรยายธรรมจากอาจารย์เจ้าคุณ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย,ดร.) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  ในเรื่อง “ไตรสิกขา นวัตกรรมชุดฝึกเพื่อพัฒนาชีวิตของชาวโลกในยุค New Normal”  วันที่ ๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ บรรยายพิเศษ                เรื่อง “สติปัฏฐาน เครื่องมือดับทุกข์ “   โดย พระเทพพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา และวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ฟังบรรยายภาคเช้าแสดงพระธรรมเทศนาโดย พระปลัดสมภาร สมภาโร และช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น.  พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการวิปัสสนากรรมฐาน  ณ อาคาร ๗๒ พระวิสุทธาธิบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

waraporn pakpoom