คณาจารย์ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมกิจกรรม “งานครบรอบสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ” วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการจัดงานวันครบรอบวันสถาปนา ๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ โดยโครงการขยายห้องเรียนฯ คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และพระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา  เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

waraporn pakpoom