โครงการ เทคนิคการศึกษาสู่วิปัสสนาภาวนา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

 พ.ศ.๒๕๖๓ คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สาขาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนฯ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำโดย ท่านพระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว ประธานหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา,อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ซึ่งได้นำนิสิตชั้นปีที่ ๑ สาขาวิปัสสนาภาวนา โครงการขยายห้องเรียนฯ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของทางวัดท่าซุง โดยท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ให้การต้อนรับ  และให้คำแนะนำสถานที่ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของทางวัดท่าซุง แก่คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่มาศึกษาดูงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้มีความรู้และความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตด้วย
สำหรับสถานที่ ที่ทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชม มีดังนี้
๑. วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
๒. ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี
๓. วิหารหลวงพ่อ ๕ พระองค์
๔. แพปลา
๕. มหาวิหาร ๑๐๐ ปี พระราชพรหมยาน (ศาลา ๑๒ไร่ เดิม)
๖. แปลงผักโครงการเกษตรอินทรีย์ วัดท่าซุง
และพร้อมกันนี้ ทางท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกีตรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณสวนป่า วัดจันทาราม (ท่าซุง) ด้วย

waraporn pakpoom