จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

      เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสตรี ครอบครัว ที่อยู่อาศัยในกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนา” โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ รูป/คน  และ  เรื่อง “เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ และวิธีแก้ปัญหาในทาง พระพุทธศาสนากับทัศนะตะวันตก”  โดยมีนิสิตชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วม จำนวน ๒๔ รูป/คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สีฟ้า ณ นคร ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและวางแผนกลยุทธ์ มาบรรยายในกิจกรรมนี้ โดย พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา อาจารย์ประจำวิชา ในการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น ทางโครงการขยายห้องเรียนฯ จึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต 

โดยจัดกิจกรรม ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

 

       

 

 

                   

                     

                       

 

waraporn pakpoom