อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน English for staff

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น.

               โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

               เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน English for staff เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากร โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

sarinee saisungkasiripong