โครงการอบรมเพื่อพัฒนาด้านงานสารบรรณสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

              โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ

              เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาด้านงานสารบรรณสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการงบประมาณ ณ อาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

sarinee saisungkasiripong