โครงการผลิตเอกสารการสอน ตำรา บทความวิชาการ

ระหว่าง วันอังคาร ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ วันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

           พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. ได้เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์ผลทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติภายใต้ “โครงการผลิตเอกสารการสอน ตำรา บทความวิชาการ” ประจำปี ๒๕๖๓ 

           ณ ห้องประชุม ชั้นที่ ๑ ห้อง ๑๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บาลีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

sarinee saisungkasiripong