พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

            โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา พระพุทธสาสนากับสิทธิมนุษย์ ของชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และความเข้าใจในรายวิชามากยิ่งขึ้น ทางโครงการขยายห้องเรียนฯ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษย์” จึงได้ความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร. โคทม อารียา เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย คือ พระครูสุนทรกาญจนาคม, พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร., ดร.อัมพร ทองเหลือง อาจารย์ประจำห้องเรียนฯ และนิสิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ รูป/คน ณ โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

sarinee saisungkasiripong