เข้าร่วมจัดทำเล่ม SAR และหลักสูตรรวมและกรอก Che-QA Online

วันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

           ทางโครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมจัดทำเล่ม SAR และหลักสูตรรวมและกรอก Che-QA Online  ดังนี้ พระครูปลัดสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ตำแหน่ง อาจารย์, พระครูกิตติชัยกาญจน์ ตำแหน่ง อาจารย์, พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. ตำแหน่ง อาจารย์, พระสมุห์สมโภชน์ อินฺทวิริโย ตำแหน่ง อาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

sarinee saisungkasiripong