ประชุมผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของคณะพุทธศาสตร์

ด้วยคณะพุทธศาสตร์ได้กำหนดนัดประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม คณะพุทธศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวมโซนดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การประชุมในครั้งนี้ทางห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและพระครูกิตติชัยกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา และพระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานประกันคุณภาพ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานของคระพุทธศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาของห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

waraporn pakpoom