โครงการพัฒนาทรัพยากรและโสตทัศนศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม

วันที่ ๖-๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐

โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต.

 

 

sarinee saisungkasiripong