ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ และคณาจารย์  เข้าร่วมประชุมการวางแผนประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ลงความเห็นให้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ภายนอกสถานที่เพื่อพบปะและแนะแนวสถานศึกษาของห้องเรียนฯ ให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งใช้สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 

พระครูกิตติชัยกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้รับมอบหมายให้ออกไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ในคราวประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพระภิกษุให้ความสนใจนำเอกสารประชาสัมพันธ์กลับไปศึกษาเป็นจำนวนมาก

 

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมด้วย ว่าที่ พ.ต. ธำรง เกียรติกังวาฬไกล อาสาสมัครเผยแพร่งานพระพุทธศาสนา ได้เข้าประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ทางห้องเรียนวัดไชยชุมพลชุมพลชนะสงคราม ขอขอบคุณ ท่านอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการขยายห้องเรียนฯ มีประชาสัมพันธ์ทาง page facebook และให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจสมัครผ่านออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสมัคร สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาสมัครที่โครงการขยายห้องเรียน และภายหลังได้เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 2019 จึงเป็นช่องทางที่สำคัญในการสมัครนิสิตใหม่

Avatar

sarinee saisungkasiripong