โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
♦♦พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙)♦♦ 

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทธรรม ในพิธีโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีท่าน พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ประธานองค์การศึกษาและ ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารประธานคณะกรรมการดำเนินการพระสอนศีลธรรม มจร มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่อง”บทบาทหน้าที่พระสอนศีลธรรมในยุคเปลี่ยนแปลง” ในโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จ.กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗๘ รูป ในการกำกับดูแลของ วิทยาลัย​สงฆ์​พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม และมอบนโยบายพร้อมต่อสัญญาจ้าง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

••ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี••

waraporn pakpoom