การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (องคมนตรี)

waraporn pakpoom