โครงการขยายห้องเรียนฯ คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  โครงการขยายห้องเรียนฯ คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ได้ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ

“พระครูปลัดนัทกฤต ทีปงฺกโร, ดร.” อาจารย์ประจำโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี ได้นำพาคณะนิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ รูป/คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาส่วนงานใน หน่วยงานสำนักหอสมุด สถาบันภาษานานาชาติ และโรงแรม ตึก ๙๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

 

โดยได้รับความเมตตาจาก   “พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศดร.” ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธศาสตร์นานาชาติ ได้ให้เกียรมาให้ความรู้แก่คณะนิสิตผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ได้รับความรู้ที่จะสามารถนํามาปรับใช้ทั้ง ในการเรียน การทํางาน

 

นอกจากนั้นการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังส่งผลดีต่อนิสิต นักศึกษาในอีกหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การทํากิจกรรมร่วมกัน อีกด้วย

waraporn pakpoom