การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๖๑

       

            ”  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ใน ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวชี้วัด

         ”  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

                                        วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑. รศ.สุเทพ พรหมเลิศ      ประธานกรรมการ

๒. นายพัศรุตม์ ตรีจิตนันท์     กรรมการ

๓. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.     กรรมการและเลขานุการ

โครงการขยายห้องเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี     ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการตรวจประกันอยู่ในระดับดี ทางห้องเรียนมีแผนพัฒนายกระดับสถานะสู่การขอตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์และได้รายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน

 ๑.พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์,ดร.  ๒.พระครูกิตติชัยกาญจน์   ๓.พระเมธีปริยัติวิบูล,ดร.  ๔.พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน  ๕.พระมหาญาณภัทร อติพโล 

 

ดยมี พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ดร.อัมพร ทองเหลือง)  และ อ.มยุรี ศรีสันต์ เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้เพื่อการเตรียมพร้อมในการขอยกสถานะของสถาบันต่อไป

จากนั้นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำใน เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการที่ สมควรปรับปรุงเพื่อรองรับการประกันครั้งต่อไป

waraporn pakpoom