บทความทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิปัสสนาภาวนา ๒๕๖๑

waraporn pakpoom